תקנון אתר

תקנון אתר ופורטל הידע חברת אי. אל. גי. השקעות נדלן בע"מ

פרשנות מושגים ומונחים:
החברה- חברת אי. אל. גי. השקעות נדלן בע"מ ח.פ 515485563.
אתר החברה- elg-israel.co.il
תקנון האתר- תקנון המסדיר את תנאי השימוש באתר, זכויותיו וחובותיו של המשתמש כלפי החברה ו/או כל מי מטעמה.
המשתמש- מי שמבצע כל פעולה באמצעות אתר החברה בתום לב ובהתאם לשימוש המקובל באתרים מסוג זה, לרבות קבלת מידע ו/או הזנת מיד ו/או צפייה בתכנים המופיעים באתר.
 תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.


תנאי שימוש כלליים:
המשתמש, עם כניסתו לאתר החברה הינו מאשר כי הוא קרא את תקנון האתר והוא מסכים לכול האמור בו בלא כל הסתייגות.
החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות ותיאוריות בלבד ואינו מהווה התחייבות ו/או המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
הובא לתשומת ליבו של המשתמש כי חלק ממקורות המידע והתוכן באתר הינו מצדדים שלישיים ו/או יישומו תלוי בצדדים שלישיים, מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה, והשימוש במידע המפורסם באתר החברה הינו באחריותו של המשתמש בלבד, כמוכן במסגרת המידע המפורסם באתר החברה מופיעים "קישורים" לאתרים המנוהלים ע"י צדדי ג', וכי אין החברה נוטלת כל אחריות בקשר למפורסם על ידי צדדי ג' הנ"ל לרבות בדבר היות האתרים אתרים מאובטחים ו/או בלתי נגועים בווירוסים.
החברה ממליצה למשתמשים שלא להסתמך על המידע המפורסם באתר החברה טרם ביצוע כל פעולה בקשר לחומרים המפורסמים באתר, שכן המידע הינו לצורכי העשרה כללית בלבד ואינו ממצה ו/או אינו מדויק דיו על מנת לבצע עסקאות ו/או כל פעולה אחרת על פיו.
המידע המפורסם באתר החברה עשוי להציע תחזיות ו/או הערכות בקשר להתממשות מידע מסוים, החברה מבהירה בזאת כי כל תחזית כאמור (ככול שתפורסם על ידה) תלויה בגורמים שאינם בשליטת החברה ועל כן אין להסיק מהמידע המפורסם באתר, כי הערכה ו/או תחזית סופם שיתממשו בכלל ו/או תוך זמן מסוים.
בשום מקרה אין לראות בפרסומי החברה משום הצעה, הדורשת קיבול מצדו של המשתמש כמשמעם בחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג- 1973, והמידע המפורסם באתר הינו לצורכי העשרה כללית בלבד, וכי רק הסכם בעל תוקף משפטי החתום ע"י החברה והצד השני לו יהיה בו כדי לחייב את החברה.
החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירה הודעה מראש, לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר וכל היבט הקשור באתר ותפעולו.
חברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לחלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה, מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
המשתמש מודע ומסכים לכך, כי כל התמונות, ההדמיות והשרטוטים המוצגים באתר הינם לשם המחשה בלבד כאשר רק המפורט במסמכים הרשמיים של החברה ובהסכמי המכר יחשבו כמצגים מחייבים של החברה.

אחריות החברה כלפי המשתמש:
המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים, לשם שמירה על פרטיותו של המשתמש ו/או מידת תקינות הגישה לאתר החברה והחומרים המפורסמים בה בהיותם בלתי נגועים ב"וירוסים" ומבוקרים, אך יכולות להיות תקלות אשר אינן בשליטתה של החברה ו/או הנובעות מכוח עליון ומשכך מסכים ומאשר המשתמש כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד.
החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
למען הסר ספק יובהר כי החברה ו/או ספקי מידע כלשהם מטעמה לרבות עובדיה ו/או נציגיה ו/או מי שפועל מטעמה, לא יהיו והם אינם אחראים בשום אופן להתאמת האתר, לרבות המידע לצרכי ו/או למטרות המשתמש.
החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.
החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי משתמש כלשהו באתר ו/או על ידי כל גורם שאין לחברה שליטה עליו.
החברה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש באתר, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
משתמש אשר מסר פרטיו בתיבת "צור קשר" שבאתר, נותן הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א ו/או חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 החברה רשאית להשתמש בפרטים אלו לפי מדיניות הפרטיות המופיעה באתר לרבות, עדכונים והודעות שונות, מידע אודות שירותים ומבצעים מיוחדים ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת מדעת, לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.
אין החברה נוטלת כל אחריות בקשר לשימושים המבוצעים באתר החברה ע"י משתמש שלא בתום לב ו/או בגין שימושים שלא מהסוג המקובל לבצע באתרים מסוג זה.


חובות המשתמש כלפי החברה:
משתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר ו/או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה;
המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית;
המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה;
המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות כתוצאה משימוש בלתי נאות ו/או שאינו עומד בחובות המשתמש לפי הוראות התקנון.
המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.
כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המותגים, הפטנטים, סודות מסחריים, מדגמים, באתר ובתוכן, לרבות אופן הצגתו ועיצובו של האתר, שרטוטים, תרשימים, איורים, תמונות, מפות, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול ו/או קשור באתר ובהפעלתו (להלן: "המידע") וזאת אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו, הינם רכושה הבלעדי של החברה בלבד והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי.
נאסר על המשתמש לעשות שימוש כלשהו לרבות להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת מראש של החברה. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע המופיע באתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל.

כל סכסוך ו/או תביעה שיתגלע בין המשתמש לבין החברה לא ידון אלא בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
המשתמש בכניסתו לאתר החברה ו/או בעשיית שימוש בו מקבל על עצמו את כל האמור לעיל ומביע את הסכמתו בלא כל הסתייגות.

תנו לנו למצוא את ההשקעה הטובה ביותר עבורכם

השאירו פרטים וניצור קשר בהקדם

Scroll to Top